7338 NW Miami Court
Miami, FL 33150
Phone:786.505.1608